تاريكي روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ

تاريكي: روسیه آمریکا جادوگر دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی فرض کنید الان رئیسی مدیر جمهور بود / زیباکلام

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد

فرض کنید الان رئیسی مدیر جمهور بود / زیباکلام

زیباکلام: فرض کنید الان رئیسی مدیر جمهور بود

عبارات مهم : اقتصاد

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد

فرض کنید الان رئیسی مدیر جمهور بود / زیباکلام

اول اصلاح طلبان كه از حاميان اوليه و جدي او محسوب مي شوند، دوم دوستان و ياران خود آقاي روحاني، سوم اصولگرايان معتدل و ميانه رو كه در مجلس هستند، چهارم اصولگرايان تندرو كه اگر گزینش هاي آقاي روحاني در كابينه خيلي اصلاح طلب باشد آنها با چماق فتنه سروقت وزراي انتخابي مي روند و هياهوي فتنه راه مي اندازند. درست است كه اين طيف در مجلس پايگاهي ندارند ولی مي توانند با سر و صداي زياد تبليغاتي را عليه روحاني انجام دهند.

نكته مهم بعدي اين است كه آقاي روحاني جدا از ملاحظات و دغدغه هاي سياسي به هر حال ملاحظات و دغدغه هاي كاري هم دارد. ايشان مي خواهد وزير صنايع و اقتصاد و ساير وزرايي كه بيشتر متولي امور اجرايي هستند، وزرايي باشند كه بتوانند ركود را سامان بدهند و موتور اقتصاد را به حركت دربياورند. يعني جدا از دغدغه ها و ملاحظات سياسي دغدغه هاي اجرايي و عملي هم دارد و بالاخره دغدغه ها و ملاحظات ساير كانون هاي قدرت هم وجود دارد كه آقاي روحاني بايد آنها را هم لحاظ كند.

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد

مجموعه اينها باعث مي شود شرايط دشواري براي ايشان در گزینش هايي كه بايد در كابينه داشته باشد پيش بيايد. ايشان به هر سمت متمايل شود باعث مي شود صداي طرف هاي ديگر دربيايد. به عنوان مثال اگر چينش كابينه اش به گونه اي باشد كه بخواهد به ٢٤ ميليون راي به خودش لبيك بگويد اين باعث مي شود با آن مراكز و نيروهاي ديگري كه نام بردم مشكل پيدا كند. اگر هم بخواهد اسباب رضايت آنها را فراهم كند خيلي ها به او خواهند گفت اين ٢٤ ميليوني كه به شما راي دادند چه سهمي خواهند داشت؟

اما مساله خيلي مهمي كه نبايد فراموش كنيم اين است كه واقعا توان قوه مجريه در عالم واقعيت چقدر است؟ چقدر مي توانيم انتظار داشته باشيم كه پرسشها مهم و كلان مملكت را قوه مجريه حل و فصل كند. ما مي دانيم كه نقش و نفوذ قوه مجريه در سامان دادن به خيلي از پرسشها اساسي كشور چندان زياد نيست. به عنوان مثال ما مي دانيم يكي از بزرگ ترين پرسشها اقتصادي كشور وجود سيستم اقتصاد ناكارآمد دولتي و فاسدي است كه در كشور حاكم هست. چقدر آقاي روحاني يا هر دولت ديگري مي توانند اقتصاد فاسد ناكارآمد دولتي را اصلاح كنند؟

مي خواهم بگويم صرف نظر از اينكه چه كساني در نهايت براي كابينه دوم گزینش مي شوند اين پرسشها را بايد در نظر بگيريم و نبايد فراموش كنيم همه پرسشها كشور در دست قوه مجريه نيست و از اين بابت نبايد دولت آقاي روحاني را با دولت هايي كه در دموكراسي هاي ديگر تشكيل مي شوند، مقايسه كنيم كه در آنها حزبي كه پيروز شده است هست، مي تواند سياست هاي چهارسال بعد را برنامه ريزي كند.

فرض کنید الان رئیسی مدیر جمهور بود / زیباکلام

به اين ترتيب اعتقاد دارم بايد انتظارات مان در چينش كابينه را پايين بياوريم و در اين جريان هم محدوديت هاي رييس جمهور را در نظر بگيريم و هم توان واقعي قوه مجريه در ايران را. ممكن است بگوييد بعد چطور در ايام انتخابات نمي گفتيد كه قوه مجريه توان محدودي دارد ولی حالا كه وقت چينش كابينه است از محدوديت هاي رييس جمهور صحبت مي كنيد؟

من هم در پاسخ مي گويم اگر مردم نمي آمدند و در انتخابات شركت نمي كردند الان آقاي رييسي، رييس جمهور بود و شرايط مانند دوره احمدي نژاد به نحوي پيش مي رفت كه ديگر هيچ كدام از اين پرسشها كه اصلاح طلبان چه سهمي در كابينه داشته باشند، يا اصولگرايان ميانه رو چه سهمي داشته باشند مطرح نبود.

صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت:رییس جمهور در جریان چینش کابینه در معرض نظر نیروهای مختلفی قرار دارد

اساسا نفس اينكه اين دغدغه ها مطرح است به دليل شركت مردم در انتخابات هست. اگرنه وقتي احمدي نژاد رييس جمهور بود اصلا اين بحث ها مطرح نبود و هر كسي را كه او گزینش مي كرد، عضو كابينه مي شد و دغدغه هاي درازمدت در ميان نبود. بعد سعي كنيم انتظارات مان از كابينه دوازدهم را واقعي كنيم.

واژه های کلیدی: اقتصاد | اقتصاد | اصلاح طلب | رييس جمهور | رییس جمهور | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs